Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Prevádzkovateľ:

 

Prevádzkovateľ:​Solídne bývanie, spol. s.r.o., https://www.sodlidnebyvanie.sk, 

sídlo:​​​Dolná 35, 97401 Banská Bystrica

prevádzka:​​Dolná 35, 97401 Banská Bystrica

IČO: 48127621​IČ DPH: SK2120056158

štatutár: ​​Jozef Pružina, tel: +421948446264, email: jozef@solidnebyvanie.sk

 

Pre vzájomnú komunikáciu a pre plnenie Záujmu o informácie, Objednávku, Rezerváciu, pre plnenie Zmluvy a pri využívaní našich služieb a kontakte s našou spoločnosťou, resp. našimi kolegami, Maklérmi ako Oprávnenými osobami zbierame a spracúvame iba tie osobné a obchodné údaje, ktoré sú nevyhnutné k realizácii služieb a požadované na základe zákona a našich pracovný procesov.

 

Ochrane osobných údajov venujeme zvýšenú pozornosť. Chceme aby ste mali istotu, že vaše dáta sú u nás v bezpečí a bez Vášho výslovného súhlasu nebudú poskytnuté tretím stranám.

 

Definícia pojmov:

 

Dotknutá osoba (ďalej „DO“) je fyzická osoba, ktorej sa ochrana osobných údajov týka, resp. záujemca o nehnuteľnosti, záujemca o obhliadku a podrobnosti nehnuteľnostízáujemca o sprostredkovanie predaja, prevodu nehnuteľností jej rodinný príslušníci alebo osoby majetkovo spriaznené, právny zástupcovia, a iní ktorí uvádzajú svoje osobné údaje alebo ich časť. Príručka pre Občanov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-_prevezmite_kontrolu.pdf

 

Záujemca, klient, objednávateľ je dotknutá fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje svoje údaje, využíva alebo plánuje využívať, kupovať služby poskytované prevádzkovateľom, právnickou osobou.

 

Zamestnanec, maklér, sprostredkovateľ je dotknutá fyzická osoba, ktorá poskytne svoje údaje na právnom základe pre pracovno-právny alebo obchodný vzťah s Prevádzkovateľom. Zároveň pre výkon svojej činnosti sú povinní dodržiavať mlčanlivosť, spracúvajú a ochraňujú osobné údaje Dotknutých osôb ako Oprávnené osoby v zmysle zaškolenia a kontroly dodržiavania procesov.

 

Záujemca o prácu je dotknutá fyzická osoba, ktorá poskytne svoje údaje za účelom dojednania si pracovnej príležitosti.

 

Súhlas dotknutej osoby podľa §14 až §18 je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka, a to ústne, písomne alebo elektronicky. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas odvolať, resp. uplatniť si svoje práva.

 

Prevádzkovateľ podľa §31 je osoba, ktorá ako prvá získava a nakladá s osobnými údajmi, sama alebo spoločne s inými Oprávnenými osobami, vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

 

Zástupca prevádzkovateľa nie je ustanovený.

 

Oprávnená, tretia osoba je fyzická alebo právnická osoba, maklér, sprostredkovateľ, finančný konzultant, geodet, právnik, účtovník alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

 

Sprostredkovateľ podľa §34 je fyzická alebo právnická osoba v zmysle samostatnej zmluvy napríklad maklér, sprostredkovateľ, finančný konzultant, geodet, právnik, účtovná a mzdová spoločnosť. Prevádzkovateľ môže poveriť len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa prvej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

 

Ďalší sprostredkovateľ, resp. podsprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, SZČO, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa a/alebo v mene sprostredkovateľa, ak je v zmysle samostatnej zmluvy na to oprávnený.

 

Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, oprava alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.

 

Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, písomne alebo elektronicky, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.

 

Pseudonymizovanie osobného údaja je úkon, ktorým je osobný údaj upravený do takej podoby, napr. jedinečný KÓD, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka, bez ďalších upresňujúcich údajov.

 

Konzultant DPO (Data Protection Officier) podľa §44 - §46, alebo po slovensky - zodpovedná osoba je zvyčajne poradca (môže byť aj zamestnanec), ktorá pomáha v spoločnosti prevádzkovateľa so zavedením systémov a kontroly dodržiavania procesov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, resp. zastupuje spoločnosť v pri riešení incidentov, či kontroly v zmysle samostatnej zmluvy.

 

Zodpovedná osoba nie je ustanovená.

 

Profilovanie je forma automatizovaného spracúvania osobných údajov pozostávajúca z použitia osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.Profilovanie osobných údajov dotknutej osoby neuskutočňujeme okrem aktuálnych informácií pre plnenie zmluvy. 

 

Cezhraničné spracúvanie osobných údajov – sa neuskutočňuje.

 

Záväzné vnútropodnikové pravidlá, smernice je politika ochrany osobných údajov, ktorú dodržiava prevádzkovateľ/ sprostredkovateľ usadený na území členského štátu na účely prenosu alebo súborov prenosov osobných údajov prevádzkovateľovi/ sprostredkovateľovi v jednej alebo viacerých tretích krajinách vrámci skupiny podnikov alebo podnikov zapojených do spoločnej hospodárskej činnosti.

 

Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú alebo neoprávnený prístup k nim.

 

Účely spracúvania osobných údajov:

 

Účelmi spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby sú:

1. v zmysle oprávneného záujmu, (Cookies);

2. v zmysle dobrovoľného súhlasu, (telefonická, osobné a emailová komunikácia);

3. plnenie zmluvy (Zmluva o sprostredkovaní, Mandátna zmluva, Rezervačná zmluva, Zmluva o mlčanlivosti, Kúpne zmluvy, a iné zmluvy, dokumenty, či Objednávky);

4. spracovanie účtovných dokladov (Zálohy, Faktúry);

5. archivácia dokumentov v zmysle s právnych a účtovných predpisov;

6. marketingové aktivity (telefonická, osobné a emailová komunikácia, obmedzené na dobu platnosti max.3 roky alebo do odvolania);

7. plnenie zákonných povinností.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby:

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby:

- oprávnený záujem prevádzkovateľa (napr. Cookies);

- súhlas dotknutej osoby (napr. Cookies, marketingové aktivity prevádzkovateľa);

- plnenie zmluvy zmluvnou stranou;

- plnenie zákonnej povinnosti.

Prevádzkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje, ktoré mu dotknutá osoby poskytne v Kontaktnom formulári, emailom, telefonicky alebo osobne.

 

Kategórie osobných údajov:

 

V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov a právneho základu spracúvania osobných údajov, spracúva prevádzkovateľ tieto kategórie osobných údajov alebo ich časti:

1. súbory Cookies, pričom dotknutá osoba má právo Cookies: Prijať, Obmedziť, Odmietnuť;

2. kontaktné údaje dotknutej osoby (emailová adresa, telefónne číslo,korešpondenčná adresa, adresa bydliska) pri oprávnenom záujme, súhlase alebo pri plnení zmluvy;

3. identifikačné údaje dotknutej osoby (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve) pre plnenie zmluvy;

4. údaje o bankovom spojení;

5. okrej osobných údajov sú to aj údaje o finančnej situácií alebo bonite dotknutej osoby, resp. jej blízkych osôb, či majetkovo spriaznených osôb.

 

Špecifikácia oprávnených záujmov sledovaných Prevádzkovateľom alebo treťou stranou:

 

Oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov je ochrana majetku prevádzkovateľa a ochrana práv prevádzkovateľa v prípade vzniku sporu, ako aj skvalitnenie služieb prevádzkovateľa a marketingové aktivity prevádzkovateľa.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

 

Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby sú alebo minimálne môžu byť:

1. štatutárne orgány Prevádzkovateľa, resp. Oprávnené osoby;

2. zamestnanci Prevádzkovateľa, resp. Oprávnené osoby;

3. osoby spolupracujúce s Prevádzkovateľom pri plnení úloh Prevádzkovateľa. Na účely tohto dokumentu sa za zamestnancov Prevádzkovateľa budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre Prevádzkovateľa závislú prácu na základe pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru resp. Oprávnené osoby;

4. Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby sú v zmysle samostatnej zmluvy o Sprostredkovaní spracúvania osobných údajov tiež spolupracovníci prevádzkovateľa, spoločnosti prepojené s prevádzkovateľom, ktoré sú využívané na plnenie úloh prevádzkovateľa, a to makléri, jeho obchodní partneri, sprostredkovatelia, geodet, právnik, finančný konzultant, banka, dodávatelia a ďalší zmluvní partneri, a to najmä: účtovná spoločnosť, spoločnosť zabezpečujúca služby súvisiace s tvorbou a údržbou webstránky, inzercie, informačného softwéru,emailový server, dátový cloud, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi poradenstvo.

5. Príjemcom osobných údajov budú tiež katastrálny odbor Okresného úradu, Notár resp. Osvedčovateľ pravosti podpisov, Daňový úrad a ďalšie štátne orgány a tretie osoby, v zákonom stanovených prípadoch.

 

Informácia o zamýšľanom prenose osobných údajov do tretej krajiny:

Neuplatňuje sa – Prevádzkovateľ nezamýšľa previesť osobné údaje do tretej krajiny.

 

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje budú v súlade s právnymi predpismi uchovávané na nevyhnutný čas – počas plnenia Zmluvy a ich následnej archivácie.

Osobné údaje pre marketingové aktivity sú obmedzené na dobu platnosti max.3 roky alebo do odvolania súhlasu formou Žiadosti dotknutej osoby.

 

Práva dotknutej osoby:

 

Každý užívateľ webstránky, internetu, mobilných zariadení, digitálnych technológií, software, cloudu, sociálnych sietí, vlastník hesiel a prístupových práv, bankových údajov, majetkových pomeroch, by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré POSKYTNE, zverejní alebo nezabezpečí, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia. 

Práva Dotknutej osoby - stručne:

 

- právo vedieť kto spracúva, čo a prečo; 

- právo na obmedzenie spracúvania;

- právo prístupu k vaším údajom;

- právo namietať;

- právo na presnosť a opravu osobných údajov;

- právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov;

- právo na vymazanie údajov a právo byť zabudnutý;

- právo vyjadriť sa ku automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu;

- právo na presun vašich údajov;

- právo podať Žiadosť prevádzkovateľovi; 

- právo podať Žiadosť zodpovednej osobe;

- právo podať Sťažnosť dozornému orgánu.

 

Práva Dotknutej osoby - podrobne:

 

Dotknutá osoba má okrem iného nasledovné práva:

a) právo Dotknutej osoby na prístup k údajom, ktorého obsahom je:
i. právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;

ii. v prípade, že sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané, právo získať prístup kspracúvaným osobným údajom a právo získať tieto informácie:

• informáciu o účeloch spracúvania;

• informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov;

• informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;

• ak je to možné, informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie;

• informáciu o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

• informáciu o práve podať žiadosť Prevádzkovateľovi, resp. Zodpovednej osobe;

• informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;

• ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

• informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu;

iii. právo byť informovaný o primeraných zárukách, týkajúcich sa prenosu osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;
iv. právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;

 

b) právo Dotknutej osoby na opravu, ktorého obsahom je:

1. právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;

2. právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby;

 

c) právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“), ktorého obsahom je:


i. právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

• Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;

• Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov;

• osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;

• osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti;

ii. právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky;

pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv [t.j. s obsahom práv podľa (i) a (ii) tohto písm. c) tohto dokumentu] nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné:

1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;

3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;

4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo

5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

 

d) právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktorého obsahom je:

 

i. právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

• Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

• spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

• Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

• Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;

ii. právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa bodu (i) tohto písm. d) tohto dokumentu, takéto obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvali len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu;

iii. právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;

 

e) právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom, ktorého obsahom je:

 

i. právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie;

ii. právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba požaduje;

 

f) právo Dotknutej osoby na prenosnosť údajov, ktorého obsahom je:


i. právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak:

• sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby alebo na zmluve, a súčasne

• sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne

• právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;

ii. právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;

 

g) právo Dotknutej osoby namietať, ktorého obsahom je:


i. právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach;


ii. [v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach] právo, aby Prevádzkovateľ ďalej nespracúval osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;


iii. právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; pritom platí, že ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať;


iv. (v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti) právo na uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím technických špecifikácií;


v. právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu;

 

h) právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním, ktorého obsahom je:


i. právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov 

[t.j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: 

(a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, 

(b) povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby alebo 

(c) založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby].

 

Poučenie o práve Dotknutej osoby odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov:

Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov – v celom rozsahu alebo len sčasti. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov sa môže týkať určitého typu spracovateľskej operácie, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov v rozsahu zvyšných spracovateľských operácií ostane nedotknutá. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov sa môže týkať určitého konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov spracúvania osobných údajov, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov na ostatné účely ostane nedotknutá.

 

KONTROLA,  OPRAVA  A  VYMAZANIE / SKARTOVANIE  OSOBNÝCH  ÚDAJOV VŠEOBECNE:

 

1. Ak to okolnosti dovoľujú, prevádzkovateľ pri každom poskytnutí osobných údajov posúdi ich správnosť; ak je to potrebné, doplní dostupné informácie, ktoré umožnia posúdiť správnosť údajov.

2. Pri zistení nesprávnych osobných údajov alebo informácií uchovávaných v informačných systémoch, prevádzkovateľ tieto bezodkladne opraví alebo vymaže  / skartuje. Ak došlo k poskytnutiu takých údajov, je prevádzkovateľ povinný informovať o tom všetkých príjemcov. 

3. Ak údaje uchovávané v informačnom systéme prevádzkovateľa už nie sú na plnenie ustanovených úloh potrebné alebo ak je na to iný zákonný dôvod, prevádzkovateľ tieto údaje vymaže / skartuje.

4. Ak by vymazanie osobných údajov mohlo ohroziť práva alebo právom chránené záujmy dotknutej osoby, také údaje sa obmedzia. Takto obmedzené údaje možno spracúvať len na účel, ktorý zabránil ich vymazaniu / skartovaniu.

5. Prevádzkovateľ najmenej raz za 6 mesiacov preverí, či naďalej trvá potreba uchovávania spracúvaných osobných údajov.

Prevádzkovateľ zabezpečí realizovanie a nakladanie s osobnými údajmi v zmysle žiadosti dotknutej osoby pri uplatnení práv dotknutej osoby.

 

Informácia o existencii / neexistencii povinnosti Dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje:

 

Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby nie je zákonnou požiadavkou. Ide však o požiadavku, splnenie ktorej je potrebné pre uzatvorenie a splnenie Zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom (pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov na účel uzatvorenia a plnenia Zmluvy). Prevádzkovateľ, resp. Oprávnená osoba informuje Dotknutú osobu, že Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje ani nie je povinná udeliť súhlas s ich spracúvaním. Následkom neposkytnutia osobných údajov a/alebo následkom neudelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov bude, že Prevádzkovateľ nebude spracúvať osobné údaje a nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy s prevádzkovateľom.

 

Informácia súvisiaca s automatickým rozhodovaním vrátane profilovania:

 

Pri návšteve webových stránok prevádzkovateľa môžu byť zhromažďované určité informácie, ako sú napríklad IP adresa, dátum a čas prístupu na webovú stránku, informácie o internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení jazyka. V prípade prístupu na webové stránky prevádzkovateľa z mobilného telefónu či obdobného prístroja, môže prevádzkovateľ spracúvať tiež informácie o mobilnom zariadení.

 

Cookies:

Poskytujeme dotknutým osobám detailné informácie o využívaní cookies  s možnosťou udelenia alebo odvolania súhlasu pre jednotlivé typy Cookies online na stránke. V rámci Cookies služby Google Analytics využívame anonymizáciu IP adresy.

 

ŽIADOSŤ:

Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Prosíme, aby ste svoje práva, žiadosti vyjadrili najprv v Žiadosti dotknutej osoby (viď tlačivo) na otázky, námietky, sťažnosti, kde jasne uvediete aj svoje meno, priezvisko, tel.č., e-mail, adresu bydliska.

 

V písomnej Žiadosti musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy,prípadne kto vyhotovil Žiadosť/Zápisnicu, jeho podpis a podpis; pričom Dotknutá osoba dostanete jednu kópiu Žiadosti/Zápisnice. Právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov v zmysle príslušných zákonov, ktorú musíte rešpektovať.

 

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, resp. uplatniť si svoje práva môže Dotknutá osoba realizovať v ŽIADOSŤ (vzor Žiadosti na stiahnutie) v listinnej podobe na adresu Prevádzkovateľa zapísanú ako jeho sídlo v obchodnom registri v čase odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, v elektronickej podobe v ŽIADOSŤ (vzor Žiadosti na stiahnutie) alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov (zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa jozef@solidnebyvanie.sk.

Prevádzkovateľ je povinný odpovedať na Žiadosť Dotknutej osoby v zákonnej lehote.

 

SŤAŽNOSŤ:

Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na jednom dozornom orgáne, a to v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, ak sa domnieva, že jeho Žiadosť nebola prevádzkovateľom vyriešená. Úrad informuje dotknutú osobu v primeranej lehote 60 dní o stave vybavenia sťažnosti a o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/staznosti-podla-zakona-o-staznostiach

 

Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci: Úrad pre ochranu osobných údajov(ďalej „ÚOOÚ“), adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel:+421/2/32313214; e-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk; https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Úplné znenie zákona č.18/2018, Z.z.: 

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/legislativa

 

VYHLÁSENIA:

Prevádzkovateľ považuje všetky informácie o svojich záujemcoch, klientoch za dôverné.

 

Prevádzkovateľ zodpovedá za obsah nachádzajúci sa na jeho webstránkach, emailoch, informačných systémoch, reklamách a vlastných profiloch na sociálnych sieťach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom alebo nemá k nim prístupové práva. Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom prevádzkovateľa, alebo vlastníctvom tretích strán, ktoré zverejnili vďaka naším službám.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obsahu týchto Pravidiel spracúvania osobných údajov a to aj bez predchádzajúceho upozornenia a na zmenu týchto informácií.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY- na stiahnutie – PDF nádete pod textom dole

 

ŽIADOSŤ - na stiahnutie – PDF nádete pod textom dole

 

Pravidlá používania Webstránok, E-mail, Chat, Messenger (hyperlink)

 

Tieto Pravidlá spracúvania osobných údajov a nadobúdajú platnosť dňa 3/2023.

 

 

Pravidlá spracúvania osobných údajov spoločnosti Solídne bývanie, spol.s.r.o. z 3/2023​2

 

2-ziadost-dotknutej-osoby-solidnebyvanie-2023-1.pdf (77.98 kB)  Otvoriť Stiahnuť
Práva dotknutej osoby (104.27 kB)  Otvoriť Stiahnuť